Jaarstukken 2019

Paragrafen

Onderhoud kapitaalgoederen

We zorgden ervoor dat u onze wegen veilig kon gebruiken en voor een goede bereikbaarheid.
Om dat te bereiken beheerden we:

  • 196 km wegen. Daarvan bestaat 75 km uit asfalt en 121 km uit elementenverharding. We onderhielden de wegen op het niveau zoals vastgelegd in het 'Wegenbeleidsplan';
  • parkeervoorzieningen. Parkeervoorzieningen leveren een bijdrage aan een prettig leefklimaat en een goede bereikbaarheid. Bij nieuwe ontwikkelingen stelden we eisen aan de benodigde hoeveelheid parkeervoorzieningen. Het parkeerbeleid ligt vast in de 'nota Parkeernormen Medemblik'.

Bij groot onderhoud en hernieuwde aanleg beoordeelden we of de inrichting nog voldeed aan de eisen van Duurzaam Veilig. Duurzaam Veilig is een initiatief van verschillende overheden om de verkeersveiligheid van het wegverkeer te vergroten.

In 2019 voerden we naast het reguliere onderhoud de volgende projecten uit:

  • Herbestraten Hornderpad in Twisk
  • Herbestraten parkeerplaatsen Lakenkopersgilde te Medemblik
  • Herbestraten Kleyenburg te Medemblik
  • Herbestraten fietspad Tripkouw te Midwoud
  • Asfalteren kruising Almereweg met de Klink in Medemblik
  • Asfalteren van bestaande en nieuwe paden in de Heemtuin in Wognum
  • Asfalteren van de parkeerplaats aan de Klamptweid te Andijk
Deze pagina is gebouwd op 06/30/2020 16:40:52 met de export van 06/30/2020 16:38:05