Jaarstukken 2019

Jaarrekening

Overzicht incidentele baten en lasten en structurele reservemutaties

Hieronder vindt u het overzicht van incidentele baten en lasten van deze jaarrekening.

* € 1.000,-

TV

Toelichting

Lasten

Baten

Programma 1 Dienstverlening en organisatie

0.1

Organisatie VNG congres

-45

0.4

Doorontwikkeling West Friesland Academie en ingang Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

-49

0.4

Fiscale ondersteuning

-11

0.4

Uitkering verzekering arbeidsongeschikte medewerker

88

0.9

Vennootschapsbelasting 2019

-129

0.9

Vennootschapsbelasting 2020

199

Programma 2 Samenleven en ondersteuning

5.2

Onderzoek 2e sporthal Wognum

-26

6.3

Sociaal domein - participatie

732

6.1

Sociaal domein - innnovatie en preventie

-349

6.6

Sociaal domein - Wmo oud

-60

6.72

Sociaal domein - jeugd

-263

Programma 3 Wonen, werken en recreëren

0.3

Vastgoed

-55

0.3

Verkoop 't Woud 8 Nibbixwoud

291

2.1

Huisvesting buitenlandse werknemers

-35

2.1

IBOR en (klimaatadaptie)

-62

2.4

Evaluatie havens

-27

5.7

Plan van aanpak sanering voormalige vuilnisbelt De Put Andijk

-13

7.3

Afval

-25

7.3

Ondergrondse containers binnenstad Medemblik

-26

8.3

Gebruiksvergunningen brandveiligheid

-104

RESERVES

Algemene reserve

0.10

Bijdrage DeSom

341

Resultaatnemingen

0.10

Resultaat primaire begroting

-31

0.10

Resultaat jaarrekening 2018

-323

0.10

Lentenota

353

0.10

Zomernota

-444

0.10

Herfstnota

153

Reserve rekeningresultaat

0.10

Rekeningresultaat 2019

92

Reserve sociaal domein

0.10

Rekeningresultaat 2018

231

Reserve welzijnsbeleid

0.10

Taakstelling sportvelden

14

Reserve exploitatie gemeentelijke accommodaties

0.10

Dekking desintegratie havens

40

Totaal incidentele baten en lasten

-2.077

2.534

Budgettair neutraal reserves

Programma 1 Dienstverlening en organisatie (reserves)

0.2

Opleiding burgerzaken

-5

0.4

Energiearm gemeentehuis

-36

0.4

Tijdelijke formatie-uitbreiding organisatie

-74

0.4

Young professionals

-22

Programma 2 Samen leven en ondersteunen (reserves)

4.2

Project de Bloesem

-170

4.2

Uitvoering Integraal Huisvestings Plan onderwijs

-37

5.2

Verbouwing de Muiter

-24

5.2

Tijdelijke formatie-uitbreiding vervanging sportvelden

-40

5.2

BTW compensatie sportvoorzieningen

-39

5.3

Groot onderhoud vv Hauwert

-29

5.4

Instandhouding Medemblikker musea

-455

5.6

Cultuurscenario 3

-60

6.1

Accommodatiebeleid

-1

6.1

Uitvoeringsagenda kernvisies-programma leefbaarheid

-25

6.1

Investeringsregeling accommodaties

-84

6.1

Digitaal participatieplatform

-16

6.1

Inburgering

100

6.6

Tijdelijke formatie-uitbreiding informatiemanagement

-40

6.6

Vroegsignalering

-120

6.6

Inkoop sociaal domein

-200

6.6

schoolmaatschappelijk werk

-50

7.1

Uitvoering gezondheidsbeleid

-72

Programma 3 Wonen, werken en recreëren (reserves)

0.3

Herstel eigendom openbare voorzieningen kern Medemblik

-2

2.1

Onderhoud kapitaalgoederen

440

3.1

Toeristisch en centrumcoordinator

-91

3.1

Beeldkwaliteitsplan centrumgebied Medemblik

-25

3.1

Vooroever Andijk-Wervershoof

-50

3.1

Glasvezel buitengebied

-70

3.1

Overheveling budget economische zaken

25

3.1

Overheveling budget economische zaken - uitvoering verblijfsrecreatie

25

5.7

Geboortebomen

-20

7.3

Plaatsing ondergrondse containers

-35

7.4

Extra controles RUD

-100

7.4

Inzet duurzaam Medemblik

-56

7.4

Duurzaamheid

75

8.1

Onderzoek GR archeologie

-17

8.3

Omgevingswet

-103

8.3

Onderzoek huisvesting arbeidsmigranten

-24

8.3

Plannen bouwen

-150

RESERVES

Algemene reserve

0.10

Omgevingswet

103

0.10

Herstel eigendom openbare voorzieningen kern Medemblik

2

0.10

Extra controles RUD

100

0.10

Toeristisch en centrumcoordinator

91

0.10

Energiearm gemeentehuis

36

0.10

Tijdelijke formatie-uitbreiding organisatie

74

0.10

Verbouwing de Muiter

24

0.10

Project de Bloesem

170

0.10

Tijdelijke formatie-uitbreiding SD informatiemanagement

40

0.10

Tijdelijke formatie-uitbreiding vervanging sportvelden

40

0.10

Uitvoering Integraal Huisvestings Plan onderwijs

37

0.10

Accommodatiebeleid

1

0.10

Uitvoeringsagenda kernvisies-programma leefbaarheid

25

0.10

Cultuurscenario 3

60

0.10

Instandhouding Medemblikker musea

455

0.10

BTW compensatie sportvoorzieningen

39

0.10

Onderzoek huisvesting arbeidsmigranten

24

0.10

Beeldkwaliteitsplan centrumgebied Medemblik

25

0.10

Vooroever Andijk-Wervershoof

50

0.10

Geboortebomen

20

0.10

Onderzoek GR archeologie

17

0.10

Glasvezel buitengebied

70

0.10

Plaatsing ondergrondse containers

35

0.10

Overheveling budget economische zaken

-25

0.10

Overheveling budget economische zaken - uitvoering verblijfsrecreatie

-25

Reserve kapitaalgoederen

0.10

Onderhoud kapitaalgoederen

-440

Reserve leefbare kernen

0.10

Investeringsregeling accommodaties

84

0.10

Digitaal participatieplatform

16

Reserve duurzaam Medemblik

0.10

Duurzaamheid

-75

0.10

Inzet duurzaam Medemblik

56

Reserve personeel

0.10

Plannen bouwen

150

0.10

Young professionals

22

0.10

Opleiding burgerzaken

5

Reserve Sociaal Domein

0.10

Uitvoering gezondheidsbeleid

72

0.10

Vroegsignalering

120

0.10

Inkoop sociaal domein

200

0.10

schoolmaatschappelijk werk

50

0.10

Onderbesteding inburgering

-100

Reserve sportvelden

0.10

Groot onderhoud vv Hauwert

29

Totaal budgettair neutrale incidentele baten en lasten

-3.007

3.007

Hieronder vindt u het overzicht van structurele reservemutaties van deze jaarrekening.

* € 1.000,-

TV

Toelichting

Lasten

Baten

STORTINGEN RESERVES

Algemene reserve

0.10

Omslagbijdrage Westfrisiaweg

10

Reserve sportvelden

0.10

Toevoeging

112

ONTTREKKINGEN RESERVES

Reserve personeel

0.10

Boventallig personeel

-24

Reserve exploitatie gemeentelijke accommodaties

0.10

De Bloesem

-183

0.10

De Dres

-260

0.10

Sporting Andijk

-165

0.10

Voormalig gemeentehuis Medemblik

-22

0.10

Onderwijs afschrijving

-178

0.10

Afschrijvingen openbare ruimte

-39

Totaal

-871

122

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/30/2020 16:40:52 met de export van 06/30/2020 16:38:05