Jaarstukken 2019

Jaarrekening

Overzicht van baten en lasten en de toelichting

Hier nemen we u mee in het financiële huishoudboekje 2019 van onze gemeente. Per programma laten we zien hoeveel ons beleid kostte. Deze vergelijken we met de begroting 2019.

Bedragen * € 1.000,-

Realisatie 2019

Begroting na wijziging 2019

Verschil realisatie begroting na wijziging 2019

Begroting 2019

Baten:

1 Dienstverlening en organisatie

70.323

69.834

489

68.077

2 Samen leven en ondersteuning

10.327

10.009

318

9.473

3 Wonen, werken en recreëren

18.771

22.624

-3.853

13.920

Totaal van de baten

99.421

102.467

-3.046

91.470

Lasten:

1 Dienstverlening en organisatie

17.692

17.570

122

17.198

2 Samen leven en ondersteuning

52.832

50.106

2.726

47.660

3 Wonen, werken en recreëren

34.311

38.532

-4.221

30.969

Totaal van de lasten

104.835

106.208

-1.373

95.827

Saldo voor bestemming reserves

-5.414

-3.741

-1.673

-4.357

Onttrekking van reserves

4.438

5.912

-1.474

4.779

Toevoeging van reserves

1.585

2.171

-586

422

Mutaties reserves

2.853

3.741

-888

4.357

Saldo na bestemming reserves

-2.561

-

-2.561

-

De algemene dekkingsmiddelen, overhead en vennootschapsbelasting zijn opgenomen onder programma 1 Dienstverlening en organisatie, zie ook programma 1.

Gemeente Medemblik heeft een solide financiële positie. Er wordt een onderbouwde kostenraming voor het lokale pakket noodmaatregelen opgesteld. De financiële consequenties hiervan worden verwerkt in de kadernota 2021. In de paragraaf weerstandsvermogen wordt nader ingegaan op de status van maatregelen bij het opmaken van de jaarstukken.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/30/2020 16:40:52 met de export van 06/30/2020 16:38:05