Jaarstukken 2019

Jaarrekening

Overzicht van baten en lasten en de toelichting

De jaarrekening sluit met een negatief resultaat van € 2.561.000,-. Onderstaand overzicht bevat een analyse van dit verschil.

Totaalanalyse

Salarissen en inhuur personeel

-62

We maakten minder kosten voor de inzet van (tijdelijk) personeel

Uitvoering wet WOZ en heffing en invordering gemeentelijke belastingen

90

Er zijn op hoofdlijnen een drietal oorzaken voor dit overschot. We hebben in 2019 uiteindelijk minder kosten gehad voor proceskosten in relatie tot no cure no pay bedrijven. Daarnaast waren middelen aangevraagd voor project anders waarderen van woningen, deze kosten worden pas in 2020 gemaakt. Als laatste hebben we minder lasten gehad voor waardering van bijzondere gebouwen. De hoogte van deze kosten verschillen per jaar.

Sociaal domein

-2.782

We informeerden u met een informatienota over het tekort in het sociaal domein (DOC-20-245514). We constateerden sinds de doorrekening bij de Herfstnota een aanzienlijke kostenstijging.

Pensioenvoorziening (voormalig) wethouders

-568

We hebben een bijstorting moeten doen in de pensioenvoorziening voor (voormalige) wethouders. Dit komt door de lage rekenrente.

Algemene uitkering

294

We stelden de algemene uitkering bij aan de decembercirculaire 2019.

Teruggaaf vennootschapsbelasting 2018

199

We deden aangifte vennootschapsbelasting 2018. Uit de aangifte bleek dat we over 2018 geen belasting hoefden te betalen. Daarom ontvingen we het in 2018 betaalde voorschot terug.

Onderhoud kapitaalgoederen

250

De uitgaven voor het onderhoud van de kapitaalgoederen verschilt per jaar. Dit jaar gaven we minder uit dan begroot.

Vergoeding beweegonderwijs

48

We maakten nieuwe afspraken over het gebruik van de sporthal in Medemblik. Deze afspraken gingen in met terugwerkende kracht.

Informatiemanagement en -beheer

74

Deels komt dit overschot voort uit gereserveerde kosten voor de scanstraat, die uiteindelijk pas vanaf 1 januari 2020 worden gemaakt. Daarnaast vielen kosten voor een informatievoorzieningsproject later uit. De opdracht is in 2019 gegeven, de prestatie is in 2020 geleverd.

Duurzaamheidsbudget

92

Het programma Duurzaam Medemblik bevindt zich in de oriënterende en opbouwfase. Vanuit deze fase ontstaat meer richting voor de uitvoering.
In de Herfstnota 2019 constateerden we dat we hierdoor niet alle gelden van het budget Duurzaam Medemblik opmaakten (DOC-19-192297). Het voordeel komt hoger uit vanwege:
- De omgevingsdienst NHN voert de gemeentelijke subsidieregeling uit ‘bestaande woningen aardgasvrij’ voor ons uit. Van een deel van de subsidiepot is geen gebruik gemaakt.
- In het budget is ruimte voor het dekken van extra kosten voor circulaire inkoop en of aanbestedingen. Deze ruimte is onvoldoende ingezet.
We merkten dat er nog geen eenduidig Westfries begrippenkader hiervoor bestond. Vanuit een gedeelde definitie komen we tot een Actieprogramma Circulair Westfriesland 2020.

Grondverkopen

61

We verkochten meer grond. Dit komt voornamelijk door de verkoop van snippergroen

Lijkbezorging

-120

De opbrengsten voor lijkbezorging vallen lager uit dan we hadden verwacht.

Grondexploitaties - resultaatneming

-103

We actualiseerden de grondexploitaties. Hieruit blijkt dat we diverse resultaatnemingen kunnen doen. We verwijzen u verder naar de paragraaf grondbeleid.

Overige verschillen

-34

Totaal

-2.561

Deze pagina is gebouwd op 06/30/2020 16:40:52 met de export van 06/30/2020 16:38:05