Jaarstukken 2019

Jaarrekening

Overzicht van baten en lasten en de toelichting

Baten en lasten

Het overzicht bevat de verplichte taakvelden.

Bedragen * € 1.000,-

Realisatie 2019

Begroting na wijziging 2019

Verschil realisatie begroting na wijziging 2019

Begroting 2019

Baten:

0.3

Beheer overige gebouwen/grond

588

503

85

143

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

-

-

-

-

1.2

Openbare orde en veiligheid

43

52

-9

52

2.1

Verkeer en vervoer

344

253

91

221

2.2

Parkeren

1

1

-

1

2.4

Econ. havens en waterwegen

82

74

8

74

3.1

Economische ontwikkeling

44

251

-207

10

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

-236

1.093

-1.329

193

3.3

Bedrijvenloket/bedrijfsregeling

9

19

-10

19

3.4

Economische promotie

628

667

-39

722

5.7

Openbaar groen en recreatie

232

56

176

56

7.2

Riolering

4.323

4.297

26

4.196

7.3

Afval

6.543

6.600

-57

6.290

7.4

Milieubeheer

18

-

18

-

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

320

393

-73

394

8.1

Ruimtelijke ordening

39

1

38

1

8.2

Grondexploitatie

4.134

6.636

-2.502

524

8.3

Wonen en bouwen

1.659

1.728

-69

1.024

Totaal baten

18.771

22.624

-3.853

13.920

Lasten:

0.3

Beheer overige gebouwen/grond

50

111

-61

110

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

2.936

2.942

-6

2.942

1.2

Openbare orde en veiligheid

1.137

1.155

-18

997

2.1

Verkeer en vervoer

5.229

5.468

-239

5.654

2.2

Parkeren

-

-

-

1

2.4

Econ. havens en waterwegen

382

409

-27

856

3.1

Economische ontwikkeling

1.178

1.470

-292

1.227

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

554

1.093

-539

193

3.3

Bedrijvenloket/bedrijfsregeling

1

4

-3

4

3.4

Economische promotie

221

238

-17

264

5.7

Openbaar groen en recreatie

4.605

4.229

376

4.413

7.2

Riolering

3.419

3.411

8

3.308

7.3

Afval

5.592

5.663

-71

5.238

7.4

Milieubeheer

1.570

1.601

-31

1.737

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

440

393

47

391

8.1

Ruimtelijke ordening

578

248

330

159

8.2

Grondexploitatie

3.447

6.636

-3.189

524

8.3

Wonen en bouwen

2.972

3.461

-489

2.951

Totaal lasten

34.311

38.532

-4.221

30.969

'''

Saldo

-15.540

-15.908

368

-17.049

Deze pagina is gebouwd op 06/30/2020 16:40:52 met de export van 06/30/2020 16:38:05