Jaarstukken 2019

Jaarrekening

Overzicht van baten en lasten en de toelichting

Baten en lasten

Het overzicht bevat de verplichte taakvelden.

Bedragen * € 1.000,-

Realisatie 2019

Begroting na wijziging 2019

Verschil realisatie begroting na wijziging 2019

Begroting 2019

Baten:

0.1

Bestuur

12

11

1

11

0.2

Burgerzaken

607

518

89

518

0.4

Overhead

1.065

1.047

18

641

0.5

Treasury

699

647

52

463

0.61

OZB woningen

4.008

4.000

8

3.930

0.62

OZB niet-woningen

2.472

2.485

-13

2.455

0.64

Belastingen overig

190

188

2

188

0.7

Alg. uitkering/uitk. Gem.fonds

61.228

60.933

295

59.871

0.8

Overige baten en lasten

42

5

37

-

0.9

Vennootschapsbelasting (VpB)

-

-

-

-

Totaal baten

70.323

69.834

489

68.077

Lasten:

0.1

Bestuur

2.847

2.307

540

2.276

0.2

Burgerzaken

1.938

1.954

-16

1.880

0.4

Overhead

12.258

12.331

-73

12.133

0.5

Treasury

-108

-88

-20

49

0.61

OZB woningen

232

316

-84

285

0.62

OZB niet-woningen

-

-

-

-

0.64

Belastingen overig

521

569

-48

544

0.7

Alg. uitkering/uitk. Gem.fonds

-

-

-

-

0.8

Overige baten en lasten

74

52

22

31

0.9

Vennootschapsbelasting (VpB)

-70

129

-199

-

Totaal lasten

17.692

17.570

122

17.198

'''

Saldo voor bestemming reserves

52.631

52.264

367

50.879

0.10

Onttrekking van reserves

4.438

5.912

-1.474

4.779

0.10

Toevoeging van reserves

1.585

2.171

-586

422

Mutaties reserves

2.853

3.741

-888

4.357

Saldo na bestemming reserves

55.484

56.005

-521

55.236

Deze pagina is gebouwd op 06/30/2020 16:40:52 met de export van 06/30/2020 16:38:05