Jaarstukken 2019

Jaarrekening

Overzicht van baten en lasten en de toelichting

Baten en lasten

Het overzicht bevat de verplichte taakvelden.

Bedragen * € 1.000,-

Realisatie 2019

Begroting na wijziging 2019

Verschil realisatie begroting na wijziging 2019

Begroting 2019

Baten:

4.2

Onderwijshuisvesting

534

404

130

424

4.3

Onderwijsbeleid/leerlingzaken

155

616

-461

82

5.2

Sportaccomodaties

535

490

45

468

5.3

Cult.presentatie, -productie

-

-

-

-

5.4

Musea

10

2

8

2

5.5

Cultureel erfgoed

39

25

14

25

5.6

Media

-

-

-

-

6.1

Samenkracht en burgerpart.

76

87

-11

87

6.2

Wijkteams

30

13

17

35

6.3

Inkomensregelingen

8.647

8.100

547

8.100

6.4

Begeleide participatie

-

-

-

-

6.5

Arbeidsparticipatie

-

-

-

-

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

-

22

-22

-

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

301

250

51

250

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

-

-

-

-

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

-

-

-

-

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

-

-

-

-

7.1

Volksgezondheid

-

-

-

-

Totaal baten

10.327

10.009

318

9.473

Lasten:

4.2

Onderwijshuisvesting

2.198

2.235

-37

2.314

4.3

Onderwijsbeleid/leerlingzaken

1.305

1.756

-451

1.262

5.2

Sportaccomodaties

3.544

3.564

-20

3.668

5.3

Cult.presentatie, -productie

340

343

-3

338

5.4

Musea

876

877

-1

421

5.5

Cultureel erfgoed

106

78

28

93

5.6

Media

825

857

-32

780

6.1

Samenkracht en burgerpart.

2.898

3.693

-795

3.570

6.2

Wijkteams

863

2.260

-1.397

2.260

6.3

Inkomensregelingen

11.008

11.007

1

11.024

6.4

Begeleide participatie

2.347

2.347

-

2.326

6.5

Arbeidsparticipatie

620

700

-80

686

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

4.174

2.694

1.480

2.761

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

5.627

4.251

1.376

4.269

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

11.692

8.791

2.901

7.626

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

435

228

207

228

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

2.214

2.639

-425

2.334

7.1

Volksgezondheid

1.760

1.786

-26

1.700

Totaal lasten

52.832

50.106

2.726

47.660

'''

Saldo

-42.505

-40.097

-2.408

-38.187

Deze pagina is gebouwd op 06/30/2020 16:40:52 met de export van 06/30/2020 16:38:05