Jaarstukken 2019

Jaarrekening

Balans en de toelichting

Bedragen * € 1.000,-

ACTIVA

31-12-2018

31-12-2019

Vaste activa

1

Immateriële vaste activa

952

865

2

Materiële vaste activa

69.462

71.054

Investeringen met een economisch nut

57.198

57.966

Investeringen met een economisch nut waarvoor heffingen kunnen worden geheven

9.287

8.714

Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend een maatschappelijk nut

2.977

4.374

3

Financiële vaste activa

10.415

9.377

Totaal vaste activa

80.829

81.296

Vlottende activa

4

Voorraden

6.189

4.160

5

Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar

11.790

9.585

6

Liquide middelen

907

721

7

Overlopende activa

2.305

3.801

Totaal vlottende activa

21.191

18.267

Totaal activa

102.020

99.563

""

PASSIVA

31-12-2018

31-12-2019

Vaste passiva

8

Eigen vermogen

52.850

47.436

Algemene reserve

30.836

29.307

Bestemmingsreserves

19.961

18.729

Reserve grondexploitatie

1.961

1.961

Resultaat na bestemmingen

92

-2.561

9

Voorzieningen

18.577

21.245

10

Vaste schulden met een rentetypische looptijd > 1 jaar

15.829

13.673

Totaal vaste passiva

87.256

82.354

Vlottende passiva

11

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar

9.281

11.544

12

Overlopende passiva

5.483

5.665

Totaal vlottende passiva

14.764

17.209

Totaal passiva

102.020

99.563

Gewaarborgde geldleningen

67.981

65.746

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/30/2020 16:40:52 met de export van 06/30/2020 16:38:05