Jaarstukken 2019

Jaarrekening

Balans en de toelichting

Onder 5 Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar legden we uit dat we moeten voldoen aan de Wet verplicht schatkistbankieren. Daarmee zijn we verplicht om overtollige middelen te storten in de schatkist van het Rijk. Voor het vereenvoudigen van het dagelijkse kasbeheer hanteert het Rijk een drempelbedrag. Alle liquide middelen onder dit drempelbedrag hoeven we niet te storten in de schatkist. Het volgende overzicht laat zien dat we het drempelbedrag van
€ 723.000,- hebben overschreden. Dit heeft een technische oorzaak. Dagelijks wordt rond 15.15 uur het saldo op de BNG rekening automatisch afgeroomd naar de schatkist. Het saldo wordt ook automatisch weer aangevuld. Bijschrijvingen die na dit tijdstip plaatsvinden zorgen voor een overschrijding van het drempelbedrag.

Bedragen * € 1.000,-

Verslagjaar

(1)

Drempelbedrag

723

Kwartaal 1

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

(2)

Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen

797

740

714

729

(3a) = (1) > (2)

Ruimte onder het drempelbedrag

-

-

10

-

(3b) = (2) > (1)

Overschrijding van het drempelbedrag

74

16

-

6

Verslagjaar

(4a)

Begrotingstotaal verslagjaar

96.464

(4b)

Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen

96.464

(4c)

Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat

-

(1) = (4b)*0,0075 + (4c)*0,002 met een minimum van €250.000

Drempelbedrag

723

Kwartaal 1

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

(5a)

Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil)

71.770

67.323

65.684

67.088

(5b)

Dagen in het kwartaal

90

91

92

92

(2) - (5a) / (5b)

Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen

797

740

714

729

Deze pagina is gebouwd op 06/30/2020 16:40:52 met de export van 06/30/2020 16:38:05