Jaarstukken 2019

Paragrafen

Financiering

Bij de structurering van de lange schuld moet de gemeente voldoen aan de wettelijke vereisten die zijn vastgelegd in de wet Fido. Bij het aantrekken van lange geldleningen moet rekening worden gehouden met de renterisiconorm. Deze norm heeft als doel het toekomstig renterisico te beperken door de aflossingen en renteherzieningen te spreiden. De renterisiconorm berekenen we ook als percentage op het begrotingstotaal. Dit percentage stelde het Rijk vast op 20%. De renterisiconorm kwam in 2019 daarmee uit op € 19.293.000,-.

De volgende overzichten geeft inzicht hoe de renterisiconorm uitwerkte binnen de lening portefeuille van onze gemeente:

Bedragen * € 1.000,-

2019

Gemiddelde
rente %

Stand leningen per 1 januari 2019

15.580*

3,44%

Nieuwe leningen

-

Reguliere aflossingen

2.190

Vervroegde aflossingen

    -

Stand leningen per 31 december 2019

(a+b-c-d)

13.390

 *Van dit bedrag hadden we afgerond € 2.600.000,- doorgeleend: aan De Woonschakel € 800.000,-, aan Het Grootslag € 600.000,- en aan De Omring € 1.200.000,-.

In het volgende overzicht berekenen we het risico van renteherzieningen en herfinanciering van deze geldleningen voor het jaar 2019.

Bedragen * € 1.000,-

Renterisico

2019

Renteherziening op vaste schuld o/g

1.500

Renteherziening op vaste schuld u/g

-

Te betalen reguliere aflossingen o/g

2.190

Te ontvangen reguliere aflossingen u/g

-495

Totaal renterisico

3.195

Het renterisico van € 3.195.000,- bleef ruim binnen de renterisiconorm van € 19.293.000,-.

Deze pagina is gebouwd op 06/30/2020 16:40:52 met de export van 06/30/2020 16:38:05