Jaarstukken 2019

Paragrafen

Financiering

De gemeente mag haar activiteiten niet onbeperkt met kort geld financieren. In de Wet financiering decentrale overheden (Wet Fido) is hiervoor de kasgeldlimiet opgenomen, waarmee een maximum wordt gesteld aan de netto kortlopende schuld.
Kortlopende financiering kent een looptijd van minder dan 1 jaar. Voorbeelden zijn bijvoorbeeld daggeld, kasgeldleningen en de kredietlimiet op de rekening courant.

De hoogte van de kasgeldlimiet berekenen we als percentage van het begrotingstotaal. Dit percentage stelde het Rijk vast op 8,5%. We mogen de kasgeldlimiet gedurende maximaal drie aaneengesloten kwartalen overschrijden.

De kasgeldlimiet voor 2019 bedroeg € 8.199.000,-. In 2019 overschreden we de kasgeldlimiet niet. De gemeente voldeed hiermee aan de regels van het Rijk.

Bedragen * €1.000,-

Kasgeldlimiet 2019

1e kwartaal

2e kwartaal

3e kwartaal

4e kwartaal

1. Kasgeldlimiet

8.199

8.199

8.199

8.199

2. Gemiddeld kort lopende schuld

-5.610

-2.808

-565

3. Gemiddeld kort lopende middelen

1.484

4. Overschrijding (-) van kasgeldlimiet

5. Ruimte (+) van kasgeldlimiet

2.589

5.391

9.683

7.634

Deze pagina is gebouwd op 06/30/2020 16:40:52 met de export van 06/30/2020 16:38:05