Jaarstukken 2019

Paragrafen

Financiering

Renteberekening
Het Besluit begroting en verantwoording stelt ons verplicht om een renteberekening op te nemen. Het volgende overzicht geeft inzicht in de rentelasten, de wijze van toerekening en het renteresultaat.

Bedragen * € 1.000,-

Begroting 2019

Rekening 2019

Externe rentelasten over de korte en lange financiering

-585

-373

Externe rentebaten

147

145

Subtotaal

-438

-228

Rente doorberekend aan grondexploitatie

147

155

Rente projectfinanciering doorberekend aan taakveld

-

-

Subtotaal

147

155

Subtotaal door te rekenen rente

-291

-73

Rente over eigen vermogen

-

-

Rente over voorzieningen

-

-

Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente

-291

-73

Werkelijk aan taakvelden toegerekende rente

388

352

Renteresultaat op taakveld Treasury

97

279

Deze pagina is gebouwd op 06/30/2020 16:40:52 met de export van 06/30/2020 16:38:05