Jaarstukken 2019

Paragrafen

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Twee maal per jaar actualiseren we alle risico’s. Van de totale lijst met risico’s maakten we een kansberekening van de mogelijke financiële gevolgen van deze risico’s. Uit deze berekening blijkt dat het totale risico € 26,6 miljoen groot is. Dit bedrag is de benodigde weerstandscapaciteit.

Overzicht risico top 10

Onderstaande tabel geeft de 10 grootste risico’s weer. Wanneer er dekking is voor deze risico's dan geven we dit aan. In de berekening van de weerstandsvermogen nemen we alleen de risico’s mee, die ten laste komen van de algemene reserve.

Bedragen * € 1.000,-

 

  Kans

Minimale omvang

Maximale omvang

Reserve

a.

Verhoogde eisen basisregistraties
Gevolgen negatief oordeel van inspecties en audits van externe toezichthouders als niet wordt voldaan aan de verhoogde wettelijke eisen.

Hoog

500

3.000

Algemeen

b.

Ontbreken van dekking voor noodzakelijke investeringen in gebouwen.
Renovatie en groot vervangend onderhoud zullen niet of niet tijdig plaats kunnen vinden. Hierdoor zal de kans op disfunctioneren van het gebouw toenemen evenzo het aantal  calamiteiten. Dit disfunctioneren heeft mogelijk(e) maatschappelijke effecten.

Hoog

500

2.500

Algemeen

c.

Garantstelling HVC
Aandeelhouders van HVC staan garant voor leningen die HVC is aangegaan.

Hoog

500

15.408

Algemeen

d.

Niet kunnen bouwen buiten bestaand bebouwd gebied
Door provinciaal beleid.

Midden

500

2.281

Grond exploitatie

e.

Wachtgeld/ww-verplichting
Extra kosten door ontslag wegens niet efficiënt werken, niet functionerende medewerker of door beëindiging van tijdelijke contracten.

  Midden

250

500

Personeel

f.

Leegstand gemeentepanden
Mislopen huuropbrengsten 

  Midden

250

500

Algemeen

g.

Overdracht wegen
De mogelijkheden worden bekeken om de wegen binnen de gemeente welke in het bezit zijn van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier over te nemen.

  Hoog

250

500

Algemeen

h.

Onverbindende belastingverordeningen Door verkeerde ingangsdatum of geen (tijdig) besluit raad.

Laag

500

3.000

Algemeen

i.

Transitie- en billijke vergoeding
De  Wet Werk en Zekerheid introduceert de verplichte transitievergoeding bij ontslag. Deze is vanaf 2020 ook van toepassing op ontslagrecht bij de gemeente. Ook bij tijdelijke contracten. Dit komt bovenop de Wachtgeld/ww verplichting.

Midden

100

250

Personeel

j.

Krapte op de arbeidsmarkt
Moeite met aantrekken van goede professionals

  Laag

100

250

Algemeen

De risico’s van de verbonden partijen maken onderdeel uit van onze risico-inventarisatie. Deze risico’s vallen alleen niet binnen de top 10. De risico’s zijn terug te vinden in de paragraaf Verbonden partijen.

Coronavirus
De uitbraak van het Coronavirus wordt gezien als een gebeurtenis na balansdatum, aangezien de uitbraak van dit virus pas in de loop van januari 2020 van wezenlijke omvang werd. Gemeente Medemblik heeft de belangrijkste risico’s en onzekerheden geïnventariseerd en getracht een volledig beschrijving te geven van bijzondere gebeurtenissen waarmee in de jaarrekening geen rekening behoeft te worden gehouden en de verwachtingen daaromtrent. De situatie en ontwikkelingen rond het Coronavirus veranderen per dag. De lange termijn impact op de maatschappij en economie is hoogst onzeker.

Sinds maart neemt de maatschappelijke ontwrichting als gevolg van de corona-uitbraak in snel tempo toe. Veel is nog onzeker en eigenlijk iedereen (Rijk, gemeenten etc.) is op zoek naar duidelijkheid en informatie waarop verder kan worden gebouwd. Veel reeds genomen maatregelen en landelijke regelgeving zullen successievelijk worden uitgewerkt.
De gevolgen voor inwoners, maatschappelijke, culturele en sport instellingen/verenigingen en ondernemend Medemblik /ondernemers zullen steeds beter in beeld komen. Met het oog hierop is voor de korte termijn gestart met alleen uitspraken te doen/besluiten te nemen die betrekking hebben op de lokale werkterreinen en waarvan de impact (financieel en inhoudelijk) is te overzien/in te schatten.

Daarnaast is gestart met het uitwerken van een lokaal ondersteuningspakket, waar de volgende maatregelen in elk geval deel van uitmaken:

 1. Gemeente Medemblik gaat facturen leveranciers versneld betalen.
 2. De gemeente heeft besloten om alle inwoners en ondernemers meer tijd te geven om de gemeentelijke belastingen met dagtekening 22 februari 2020 te betalen. De dagtekening is de datum die op de brief bij de aanslag vermeld staat. Ook overige rekeningen die de gemeente stuurt (anders dan gemeentelijke belastingen) worden de komende twee maanden niet ingevorderd.

De inventarisatie moet nader worden uitgewerkt in samenhang met de verder uitgewerkte maatregelen van het Rijk, bankinstellingen en –eventueel- andere initiatieven (VNG/gemeenten).

Naast dit pakket is de uitvoering van de verruimde bijzondere bijstand, die het rijk als maatregel heeft aangekondigd vanaf 24 maart 2020 operationeel. Die maatregel richt zich op inkomensondersteuning voor zelfstandige ondernemers en ZZP'ers.

Tot slot, als zich precaire situaties voordoen rond inwoners, instellingen, ondernemers of bedrijven die om onmiddellijke actie vragen wordt in overleg met de betrokkenen getracht ondersteuning op maat te bieden, die onherstelbare schade voorkomt.

Gemeente Medemblik heeft een solide financiële positie. Er wordt een onderbouwde kostenraming voor het lokale pakket noodmaatregelen opgesteld. De financiële consequenties hiervan worden verwerkt in de kadernota 2021.

De Coronacrisis en Coronamaatregelen hebben grote gevolgen. Gevolgen voor onze samenleving, onze inwoners en ondernemers, maatschappelijke partners. Maar ook voor de gemeente Medemblik heeft de Coronacrisis een materiele impact. Zowel financieel als voor onze doelstellingen. We kunnen op dit moment nog onvoldoende beoordelen wat de impact van Corona exact gaat zijn.

We hebben in ieder geval enkele organisatorische maatregelen genomen:

 • Alle medewerkers werken zoveel mogelijk vanuit huis. Voor onderlinge afstemming zijn we afhankelijk van uitgerolde digitale oplossingen.
 • Onze dienstverlening is zoveel mogelijk digitaal en of op afstand.
 • Uitstel of compensatie voor inwoners en bedrijven van financiële verplichtingen aan de gemeente.

Het Corona virus heeft conform de uitspraak van de commissie BBV geen directe financiële gevolgen voor de jaarrekening 2019. Echter vanaf het boekjaar 2020 kunnen de volgende financiële gevolgen van toepassing zijn voor onze gemeente, voor zover wij kunnen overzien op het moment van het opmaken van de jaarrekening:

 • Kasstromen. De gemeente heeft uitstel van betaling voor de gemeentelijke belastingen verleend aan alle inwoners en ondernemers voor een periode van 2 maanden. Ook zijn de invorderingsactiviteiten opgeschort. Daarna kunnen aanvullende afspraken gemaakt worden, als de omstandigheden daar voor inwoner of ondernemer er naar vraagt. Het risico op oninbaarheid van vorderingen zal toenemen;
 • Doorschuiven van diverse beleidsactiviteiten, waardoor zaken later gerealiseerd worden dan gedacht;
 • Inkomstenderving van gesubsidieerde instellingen en verbonden partijen, is het weerstandsvermogen van die partijen voldoende dit te kunnen opvangen;
 • Landelijk ingestelde regelingen zoals de "Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers" of een toename aan zelfstandigen die een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen.
 • Er wordt opnieuw een economische recessie verwacht. Dit zal leiden tot een grotere werkloosheid die zich door kan vertalen naar een groter beroep op bijstand. Een economische recessie kan daarnaast impact hebben op bijvoorbeeld onze grondexploitaties als gevolg van vertraging in de uitgifte;
 • Het kabinet gaat in overleg met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) over de mogelijkheid om (voorlopige) lokale aanslagen aan ondernemers stop te zetten en al opgelegde aanslagen aan bedrijven in te trekken. Het gaat hierbij in het bijzonder om de toeristenbelasting.
 • Zorg en ondersteuning: De RIVM-richtlijnen hebben ook impact op de zorg en ondersteuning aan onze inwoners. In overleg met zorgaanbieders zetten we extra in op zorgcontinuïteit, bijvoorbeeld door het inzetten van digitale middelen in plaats van huisbezoeken. We hebben, in samenwerking met onze partners, extra aandacht voor onze kwetsbare inwoners, van kinderen tot ouderen. Daarnaast kunnen zorgaanbieders in zwaar weer komen en extra financiële ondersteuning nodig hebben.

De uiteindelijke financiële impact van bovenstaande zaken is op dit moment niet redelijkerwijs in te schatten.

Wij verwachten qua liquiditeit geen problemen omdat wij zonder problemen bij de Bank voor Nederlandse Gemeenten geld kunnen lenen. Gezien de huidige situatie op de geld- en kapitaalmarkt zijn de rentekosten beperkt. Maar we bewaken onze liquiditeitspositie continu.

De uitbraak van het COVID-19 virus heeft zoals al vermeld geen invloed op de cijfers over het boekjaar 2019. Het gemeentebestuur heeft passende maatregelen genomen c.q. zorgt ervoor dat passende maatregelen worden genomen om de continuïteit van de bedrijfsactiviteiten te waarborgen. De jaarrekening is dan ook opgemaakt uitgaande van de veronderstelling van continuïteit van de bedrijfsactiviteiten.

Deze pagina is gebouwd op 06/30/2020 16:40:52 met de export van 06/30/2020 16:38:05