Jaarstukken 2019

Paragrafen

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

In het streven naar meer transparantie, verbetering van het inzicht in de financiële positie en voor de vergelijking met andere gemeenten worden zowel in de begroting als jaarrekening een set van financiële kengetallen opgenomen. De kengetallen zijn het uitgangspunt voor de beoordeling van de financiële positie van gemeente Medemblik.

Norm

werkelijk
2018

begroot
2019

werkelijk
2019

Netto schuldquote

90-130%

14%

34%

14%

Gecorrigeerde netto schuldquote

90-130%

6%

30%

8%

Solvabiliteitsratio

20-50%

52%

42%

47%

Grondexploitatie

20-35%

6%

8%

4%

Structurele exploitatieruimte

Begr = 0%

0%

0%

-3%

Belastingcapaciteit

95-105%

114%

116%

108%

Beoordeling van de onderlinge verhouding tussen de kengetallen in relatie tot de financiële positie

We beoordeelden de onderlinge verhouding tussen de kengetallen in relatie tot onze financiële positie.

Netto schuld quote en gecorrigeerde netto schuldquote
De langlopende schulden zijn door aflossing afgenomen. We namen een kasgeldlening op en we ontvingen van het Rijk en de Provincie voorschotten op specifieke uitkeringen. Hierdoor stegen onze kortlopende schulden. Door hogere baten bleef de netto schuldquote echter stabiel. De stijging van de netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen laat zien dat we een kleiner deel van onze opgenomen geldleningen hebben doorgeleend aan derden. De waarde van beide netto schuldquotes blijft ruimschoots onder onze  norm.

Solvabiliteitsratio
De solvabiliteitsratio beweegt de laatste jaren binnen een bandbreedte van 50-60%. Voor het eerst sinds we de kengetallen opnemen in de jaarstukken daalt de solvabiliteitsratio tot onder de 50% (2019: 47 %). Dit komt door een afname van het eigen vermogen en een toename van de schulden. De solvabiliteitsratio bevindt zich nog steeds aan de bovenkant van onze norm. Dit laat zien dat we een gemeente zijn met een gezonde vermogenspositie. We hebben de komende jaren echter enkele grote investeringen gepland, zoals de bouw van een nieuw zwembad in Wervershoof en een nieuwe multifunctionele accommodatie in Abbekerk. De uitvoering leidt naar verwachting tot een verdere daling van de solvabiliteitsratio in verband met het aantrekken van de benodigde externe financieringsmiddelen.

Grondexploitatie
De verhouding tussen de boekwaarde van de bouwgronden in exploitatie en het totaal saldo van baten blijft ruimschoots onder onze  norm. Onze afhankelijkheid van de opbrengsten van onze bouwgronden blijft beperkt.

Belastingcapaciteit

De belastingcapaciteit van onze gemeente is ten opzichte van 2018 gedaald. De belastingcapaciteit was in 2019 wel hoger dan onze norm. In 2020 daalt de afvalstoffenheffing in verband met vernieuwde afspraken met HVC. We verwachten dat dit leidt tot een verdere daling van de belastingcapaciteit.

Structurele exploitatieruimte
In 2019 is de structurele exploitatieruimte -3%. De structurele lasten zijn hoger dan de structurele baten. Onderstaande tabel toont de cijfermatige ontwikkeling van het structureel resultaat. We sloten 2019 af met een structureel tekort van ruim € 3 miljoen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door tekorten binnen het sociaal domein. De negatieve structurele exploitatieruimte toont aan dat we tegen onze (financiële) grenzen aanlopen.

Norm

werkelijk
2018

begroot
2019

werkelijk
2019

Lasten (exclusief reserves):

Structureel

-98.035

-93.300

-101.215

Incidenteel

-563

-3.217

-3.621

Baten (exclusief reserves):

Structureel

94.779

91.471

97.446

Incidenteel

1.418

-

1.976

Toevoegingen aan reserves:

Structureel

-3.736

-422

-122

Incidenteel

-610

-

-1.463

Onttrekkingen aan reserves:

Structureel

6.749

2.267

872

Incidenteel

92

3.251

3.567

Structureel resultaat

Begr = € 0,-

-243

17

-3.019

Deze pagina is gebouwd op 06/30/2020 16:40:52 met de export van 06/30/2020 16:38:05