Jaarstukken 2019

Paragrafen

Bedrijfsvoering

Mensen & Middelen

WNRA
In 2019 is project implementatie van de nieuwe Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA) opgeleverd, welke per 1 januari 2020 van kracht is.

Generatiepact
We verlengden wederom het generatiepact, nu tot eind 2019. Dit om verdere vergrijzing van de organisatie tegen te gaan, de duurzame inzetbaarheid van medewerkers van 60 jaar en ouder te vergroten en een duurzame wijze van kennisoverdracht.

Wij hebben 35 deelnemers aan het generatiepact.

Generatiepact

2019

2018

2017

Aantal deelnemers

35

24

20

Loonkosten
Onderstaand overzicht geeft een beeld van de werkelijke loonkosten van het afgelopen jaar in vergelijking tot eerdere jaren:

Betreft:

2019

2018

2017

Loonkosten

18.026

16.445

14.829

Flexibele schil

1.164

1.118

1.098

Totale loonsom

19.190

17.563

15.927

Overige inhuur

2.424

1.773

2.729

Totaal

21.614

19.336

18.656

* Bedragen * € 1.000,-

De verhoging van de personele lasten wordt deels veroorzaakt door formatie-uitbreiding welke opgenomen was in de begroting 2019 welke door de raad is geaccordeerd.
Daarnaast waren er extra lasten door de salarisverhoging per 1 oktober 2019 (totaal kosten € 147.632,-) en een eenmalige uitkering van € 750,= (o.b.v. fulltime dienstverband; totaal kosten € 229.145,-) op basis van de afgesloten CAO.

De overige inhuur is toegenomen. Deels was hier al rekening mee gehouden in de begroting 2019. Helaas blijkt het ook noodzakelijk om overige budgetten aan te wenden voor de inhuur van personeel doordat vacatures moeilijk in te vullen zijn door krapte op de arbeidsmarkt. De kosten voor inhuur zijn hoger dan wanneer de vacature wordt ingevuld op basis van een dienstverband.

Gemiddelde leeftijd
De gemiddelde leeftijd daalde in 2019 van 47,7 naar 46,9 jaar. Onderstaand overzicht geeft een beeld van de ontwikkeling.

2019

2018

2017

Gemiddelde leeftijd

46,9

47,7

47,5

Leeftijdsopbouw
Onderstaand overzicht laat de leeftijdsopbouw per 31 december 2019 van de organisatie zien:

Leeftijdsklasse

Aantal

Percentage

Percentage

Percentage

2019

2019

2018

2017

0 tot 27 jaar

15

5%

5%

4%

27 tot 35 jaar

41

13%

10%

14%

35 tot 45 jaar

71

23%

23%

23%

45 tot 55 jaar

86

27%

29%

30%

55 tot 60 jaar

48

15%

16%

12%

60 jaar en ouder

52

17%

17%

17%

Totaal

313

100%

100%

100%

De percentages in 2019 wijken licht af van de percentages in 2018. Zo is er sprake van een hoger percentage in de leeftijd 27 tot 35 jaar en een lager percentage in de leeftijd 45 tot 60 jaar.

Mobiliteit
De interne mobiliteit binnen de formatie nam het afgelopen jaar af. Het wervingsbeleid is niet veranderd. Interne kandidaten krijgen eerst de kans om te reageren op een vacature. Wij kunnen daarom niet duiden waarom dit jaar minder interne mobiliteit heeft plaatsgevonden. De arbeidsmarkt is krap. We merken ook bij externe wervingsprocedures dat het niet eenvoudig is om aan goede kandidaten te komen.

Aantal medewerkers

2019

2018

2017

Uitstroom

23

29

28

Instroom

45

43

43

Doorstroom

5

18

17

De instroom en uitstroom is qua leeftijdsklasse als volgt opgebouwd:  

2019

2018

2019

2018

Leeftijdsklasse

Instroom

Instroom

Uitstroom

Uitstroom

0 tot 27 jaar

22%

12%

13%

3%

27 tot 35 jaar

25%

14%

4%

21%

35 tot 45 jaar

31%

37%

17%

35%

45 tot 55 jaar

16%

25%

22%

17%

55 tot 60 jaar

4%

7%

18%

0%

60 jaar en ouder

2%

5%

26%

24%

Totaal

100%

100%

100%

100%

In grafiek ziet het er voor 2019 als volgt uit:

   

Uit deze grafieken blijkt dat de lichte daling van de gemiddelde leeftijd deels is te verklaren door de hogere uitstroom in de leeftijd 60 jaar en ouder. En de hogere instroom in de leeftijd 0 tot 35 jaar. Zonder dat we aan leeftijdsdiscriminatie doen zoeken we wel naar mogelijkheden om ons personeelsbestand in balans te krijgen. Het afgelopen jaar hebben 10 jongeren een aanstelling van minimaal 1 jaar gehad.

Ziekteverzuim
In 2019 bleef het ziekteverzuim praktisch gelijk aan 2018. Het aantal medewerkers dat zich in 2019 niet heeft ziek gemeld is toegenomen. Dit betekent een stijging van het nulverzuimpercentage en dat is een positieve ontwikkeling.

In 2017 was sprake van een hoger ziekteverzuimpercentage. Inmiddels is zichtbaar de ingezette instrumenten een positief effect hebben gehad op de percentages in 2018 en 2019.  

Het landelijk ziekteverzuimpercentage over 2019 is nog niet gepubliceerd en daarmee is het onmogelijk deze informatie op te nemen in onderstaande tabellen.

De gegevens in tabel:

Verzuimpercentage (excl. zwangerschap)

2019

2018

2017

Gemeente Medemblik

5,4

5,3

6,3

Landelijk (20.000 - 50.000 inwoners)

?

5,6

5,3

Toelichting:
Het verzuimpercentage is praktisch gelijk gebleven ten opzicht van 2018.

Nulverzuimpercentage

2019

2018

2017

Gemeente Medemblik

48

38

45

Landelijk (20.000 - 50.000 inwoners)

?

43

43

Toelichting:
Het nulverzuimpercentage is gestegen, omdat minder medewerkers zich hebben ziek gemeld ten opzichte van 2018.

Meldingsfrequentie (excl. zwangerschap)

2019

2018

2017

Gemeente Medemblik

1,01

1,2

1

Landelijk (20.000 - 50.000 inwoners)

?

1,08

0,98

Toelichting:
De meldingsfrequentie is afgenomen ten opzichte van 2018 mede als gevolg van de verhoging van het nulverzuimpercentage.

Deze pagina is gebouwd op 06/30/2020 16:40:52 met de export van 06/30/2020 16:38:05