Jaarstukken 2019

Programma 2 Samen leven en ondersteuning

Wat wilden we bereiken? Wat deden we daarvoor?

Hieronder geven we inzicht in de doelen die we wilden halen. Per doel geven we aan wat we daarvoor deden in 2019. Dit doen we ook voor onze belangrijke thema’s leefbaarheid, participatie, duurzaamheid en samenwerking.

Wat wilden we bereiken?

Wat waren onze plannen?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Onderwijs

Kinderen in de gemeente Medemblik krijgen les in een leeromgeving die bijdraagt aan hun ontwikkeling.

Samen met schoolbesturen en andere betrokken partijen maken we een plan voor de nieuwbouw of renovatie van 3 scholen in de kern Medemblik.

In onder andere werksessies met de schoolbesturen zijn opdrachten geformuleerd tot (a) locatieonderzoek voor de Jozefschool en de Meridiaan en (b) een haalbaarheidsonderzoek naar het behouden van de Maria Bernadette.

We actualiseren het Integrale Huisvestingsplan (IHP).

Voor de onderwijshuisvesting is prioriteit gegeven aan de scholen in Medemblik en in Sijbekarspel/Benningbroek. In overleg met de schoolbesturen besloten we de evaluatie door te schuiven.

Wij verbinden zorg en onderwijs zodat ieder kind mee kan doen.

Samen met het onderwijs komen we met een aansluitende aanpak voor hoogbegaafde leerlingen.

Wij zijn mede ondertekenaar van de subsidieaanvraag vanuit het samenwerkingsverband bij het Rijk. Wanneer deze subsidie gehonoreerd wordt, kunnen we met elkaar een nog breder aanbod voor hoogbegaafde leerlingen creëren.

We ontvangen meer Rijksgelden voor onderwijsachterstandenbeleid. We verbreden de doelgroep die in aanmerking komt voor voor- en vroegschoolse educatie.

De doelgroep is verbreed door naast kinderen met een taalachterstand ook kinderen uit gezinnen met schulden of nieuwkomers toe te laten. We onderzoeken of we de doelgroep voldoende bereiken.

We zetten schoolmaatschappelijk werk nadrukkelijker in op de basisscholen.

Er zijn samenwerkingsafspraken gemaakt met de scholen (convenant schoolmaatschappelijk werk primair onderwijs). Er is een nulmeting gedaan. De schoolmaatschappelijk werkers zijn meer beschikbaar (extra uren) en zichtbaar op de scholen. Er volgt nog een meting naar de effecten van deze inzet.

Sport, accommodaties en cultuur

Inwoners hebben toegang tot sport-, culturele voorzieningen en een ontmoetingsplek in de buurt.

Samen met raad en inwoners komen we met een visie op voorzieningen in onze gemeente.

De focus is gelegd op het ontwikkelen van accommodatiebeleid.

We zetten sport en bewegen in als preventief middel en leggen verbindingen met beleidsterreinen uit het sociaal domein en ruimtelijke ontwikkeling:
·we organiseren activiteiten voor een gezonde leefstijl onder specifieke doelgroepen.
·werken met participatie en gezondheid als thema’s binnen de verbetering van de leefomgeving.
·we organiseren activiteiten voor een gezonde leefstijl onder specifieke doelgroepen.
·met een sport- en cultuurpas maken inwoners op een laagdrempelige manier kennis met het aanbod.

In 2019 is de JOGG regisseur gestart. Door integraal samen te werken zijn eerste stappen gezet om bewegen en gezondheid in de openbare ruimte te stimuleren. Hierbij zijn inwoners, dorpsraden en verenigingen een belangrijke partner. De eerste stappen richting een sport- en cultuurpas zijn gezet. Team Medemblik heeft in 2019 ingezet op meer en betere topsport in Medemblik en het realiseren van maatschappelijke impact met topsport. Er is een aparte jaarrapportage van Team Medemblik opgesteld.  

We voeren de cultuurnota uit. Bijvoorbeeld door kinderen in het basisonderwijs kennis te laten maken met muziekonderwijs. We zorgen voor behoud van ons erfgoed. Dat doen we door kennis hierover te borgen. En we maken het beleefbaar. We blijven inzetten op versterking van onze musea.

We hebben een pilot muziekonderwijs in het basisonderwijs gedraaid waar nagenoeg alle scholen aan hebben meegedaan. Dit wordt structureel voortgezet. Erfgoed is beleefbaar gemaakt ondermeer door het culturele evenement de Gouden Nacht in oktober. Ook zijn er sessies gehouden met oudheidkundige verenigingen om een start te maken met het uitvoeringsprogramma. De musea hebben in 2019 gebruik gemaakt van een eenmalige stimuleringsmaatregel. Zij konden maximaal € 10.000,- subsidie aanvragen. Hier hebben nagenoeg alle musea een aanvraag voor ingediend.

We ondersteunen amateurverenigingen in de kernen.

Voor de amateurverenigingen was in 2019 een incidentele ondersteuningsmaatregel voor maximaal €1.000,- per vereniging. Er is twee keer zoveel aangevraagd. De regeling wordt structureel voortgezet.

Voor het zwembad en tennisbanen in Wervershoof en MFA/KC Abbekerk werken we de keuzes van de raad uit.

Er is gestart met de aanleg van het tennispark en het natuurgras voetbalveld op de Westrand. De nieuwbouw van het MFA/KC Abbekerk is met een extern projectbureau verder voorbereid. De projectorganisatie is ingericht, het concept projectplan is opgesteld en diverse kaders zijn nader uitgewerkt. Het project nieuwbouw zwembad Wervershoof is voorbereid door een kwartiermaker. Onder meer zijn de projectorganisatie, de structuur, de aanpak en het ruimtelijke ordeningstraject ingericht. De raad nam een motie aan om te starten met de aanbesteding.

Ondersteuning

Iedereen doet naar vermogen mee in onze samenleving.

Voor inwoners die dat nodig hebben, bieden we passende ondersteuning.

We leveren passende ondersteuning aan onze inwoners. Dit doen we door resultaat gestuurd te werken. Hiermee creëren we meer samenhang in zorg, samenwerking tussen de aanbieders en leveren we meer maatwerk aan de inwoners.

We starten in de regio met resultaatgerichte inkoop van zorg. We bereiden dit samen met de Westfriese gemeenten voor. Aanbieders rekenen we af op behaalde resultaten.

De voorbereiding van resultaatgerichte inkoop van zorg is in gezamenlijkheid met de Westfriese gemeenten afgerond.

Op provinciaal niveau borgen we jeugdbescherming –reclassering.

We hebben jeugdbescherming- reclassering opnieuw ingekocht als jeugdzorgregio. Daarnaast hebben we ingezet op de samenwerking rond de intensieve zorg.

Wij bieden vroegtijdig integrale en toegankelijke ondersteuning voor alle inwoners.

We werken samen met maatschappelijke partners bij vroegsignalering in het kader van ondersteuningsvragen en preventie.

We werken samen met maatschappelijke partners aan diverse projecten. Deze staan beschreven in het Beleidsplan Sociaal Domein. Een voorbeeld is een gezamenlijke aanpak met zorgprofessionals, vrijwilligers en andere betrokkenen die zich inzetten op het thema eenzaamheid.

We organiseren activiteiten voor het terugdringen van overmatig alcohol en drugsgebruik door jongeren en jongvolwassenen.

We organiseerden bijeenkomsten voor ouderen en jeugd over het terugdringen van alcohol en drugsgebruik. We hielden blaastestacties in de kernen Nibbixwoud, Wognum, Wervershoof en Medemblik. We boden de training 'Leren signaleren' aan de pleegzorgmedewerkers van Parlan aan. Sg De Dijk had in 2019 een gevarieerd programma zoals de voorstelling 'Hot Spot' en de trainingen 'Leren signaleren', 'Frisse start', 'L!nk komt naar je toe'. De preventieve aanpak van de school zorgde voor het behalen van het themacertificaat van 'roken, alcohol en drugs' van de Gezonde School.

We zetten in op het vroegtijdig signaleren van dementie.

We hebben ingezet op bewustwording van dementie. Hiervoor hebben we verschillende activiteiten georganiseerd voor verschillende doelgroepen. Het betreft bijvoorbeeld een theatervoorstelling voor mantelzorgers en een optreden van Willeke Alberti voor mensen met dementie zelf.

We organiseren activiteiten voor het ondersteunen van mantelzorgers.

We hebben ingezet op aandacht blijven geven en genereren voor mantelzorgers. Dit doen we door bijvoorbeeld het mantelzorgcompliment en door het organiseren van avonden voor mantelzorgers.

We bieden financiële ondersteuning aan kinderen uit gezinnen die vallen onder de armoedegrens. We zetten in om de bekendheid en de toegankelijkheid van de regelingen  te vergroten.

We hebben ingezet op de samenwerking met het Jeugdfonds Sport en Cultuur en Stichting Leergeld. We hebben de kindregelingen in de bijzondere bijstand uitgebreid. Ook hebben we met diverse acties financiële ondersteuning geboden aan kinderen uit minimagezinnen via de Zomer- en December-pakkettenactie. Via het project 'Armoedebestrijding op scholen' zetten we in op het vergroten van de bekendheid van de verschillende regelingen.

We zetten in op het voorkomen en bestrijden van eenzaamheid bij onze inwoners.

We hebben een volle week met activiteiten aangeboden in de week tegen de eenzaamheid. Daarnaast is een werkgroep eenzaamheid ingericht bestaande uit mensen uit verenigingen, (zorg)organisaties en stichtingen. Ook hebben we een sessie georganiseerd om mensen bewust te maken wat eenzaamheid is en hoe het te herkennen.

Thema's

Leefbaarheid

Inwoners hebben toegang tot een ontmoetingsplek in de buurt.

We vervangen kunstgrasvoetbalvelden in de kernen Medemblik, Wervershoof en Wognum. We renoveren handbalvelden in Wervershoof.

Deze werkzaamheden zijn doorgeschoven naar 2020 als gevolg van een hogere geraamde dan begrote investering.

We maken een routekaart om cultuur in de kernen aan elkaar te verbinden.

Eerste aanzet is gedaan. Met erfgoedexperts en een gespecialiseerd bureau is bepaald wat de overkoepelende boodschap is met betrekking tot erfgoed en welke overdrachtsmiddelen vervolgens het meest geschikt zijn. Dat kan een fietsroute zijn, maar ook iets anders.

Participatie

Wij geven ruimte aan initiatieven van inwoners, verenigingen, maatschappelijke partners en ondernemers.

Voor tenminste één grotere kern ondersteunen we de kernraad om tot een kernvisie te komen.

Twee grote kernen Wervershoof en Wognum presenteerden eind 2019 hun kernvisie.

Samen met inwoners zetten we in op het behoud van de kinderboerderij De Put in Andijk.

Het beheer en exploitatie van De Put is overgenomen door Wings of Change. Daarmee wordt de voorziening gecontinueerd.

Samen met kernraden werken we aan een plan om de bestaande kernvisies uit te werken en uit te voeren.

We werken met collega's van verschillende afdelingen op een integrale manier aan de opvolging van de kernvisies. In 2019 gingen we met vijf dorpsraden individueel in gesprek over hun opgeleverde visie van 2018.

Duurzaamheid

Wij zijn een duurzame gemeente.

Bij het zwembad in Wervershoof doen we ervaring op met circulair aanbesteden.

Dit is één van de uitgangspunten bij de toekomstige aanbesteding van het zwembad.

We voeren kwaliteits- en duurzaamheidsmaatregelen door in gemeentelijke accommodaties.

Op de daken van sporthal De Klamp in Andijk en De Dissel in Medemblik legden we in totaal 639 zonnepanelen. In de tuin van ons gemeentehuis lagen al 208 zonnepanelen. Dit jaar kwamen hier nog eens 1.200 zonnepanelen bij.

Samenwerking

Wij werken samen met partners om onze gemeenschappelijke doelen te bereiken.

Samen met regiogemeenten, samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs en het ROC ontwikkelen we een methode voor onderwijs aan anderstaligen in het MBO.

De methode is structureel ingebed en hiermee is het project afgerond. Vanuit dit project is ingezet op buddy’s (leerlingen en nieuwkomers) en vaktaalles. Een nieuwe aanvraag voor de Gelijke Kansen Alliantie is ingediend en gehonoreerd. Hiermee zetten we in op het bevorderen van gelijke kansen op voorschool, primair en voortgezet onderwijs.

Samen met het onderwijs en o.a. de GGD geven we invulling aan het onderwijsachterstandenbeleid.

We geven stapsgewijs invulling aan het onderwijsachterstandenbeleid door in te zetten op een doorgaande leerlijn en het opzetten van een ouderbeleid (naast inzet op kinderen betrekken we hier ook de ouders bij).

Samen met WerkSaam werken we aan een aantal projecten. Daarin maken we eigen keuzes vanuit het couleur locale deel van het re-integratiebudget. Specifieke aandacht gaat uit naar cliënten met beperkingen. Ook cliënten met schulden krijgen extra ondersteuning.

We hebben samen met WerkSaam gewerkt aan de doelstelling om iedereen te laten participeren. Hierbij hebben we extra ingezet op jongeren, statushouders en 45-plussers.

Samen met de regio onderzoeken we de mogelijkheden om onderwijs-zorg arrangementen aan te bieden.

We hebben een regionale beleidsnotitie opgesteld waarin afspraken staan waarmee onderwijs en zorg nog beter op elkaar afgestemd worden.

We verbinden economie en onderwijs om leerlingen enthousiast te maken voor technisch onderwijs.

Wij zijn partner in het Techniekpact Westfriesland, het project voor technisch onderwijs wat vanuit het voortgezet onderwijs is gestart in 2019. Wij subsidiëren het Promotie Event Techniek dat jaarlijks voor groep 8 van het primair onderwijs wordt georganiseerd.

Samen met de regiogemeenten organiseren we de Westfriese IRONMAN triatlon.

De eerste versie van IRONMAN Westfriesland heeft in 2019 plaatsgevonden.

Deze pagina is gebouwd op 06/30/2020 16:40:52 met de export van 06/30/2020 16:38:05