Jaarstukken 2019

Programma 3 Wonen, werken en recreëren

Wat wilden we bereiken? Wat deden we daarvoor?

Hieronder geven we inzicht in de doelen die we wilden halen. Per doel geven we aan wat we daarvoor deden in 2019. Dit doen we ook voor onze belangrijke thema’s leefbaarheid, participatie, duurzaamheid en samenwerking.

Wat wilden we bereiken?

Wat waren onze plannen?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Wonen

Voldoende woningen en passende huisvesting voor (toekomstige) inwoners van Medemblik.

We zetten in voor het uitbreiden van het woningbouwprogramma. We zetten hiervoor een regionale lobby op.

In 2019 is een regionale lobby opgestart. Het ontwikkelingsbedrijf heeft een propositie voor 40.000 woningen ingediend bij de provincie. Er is nog geen akkoord. Het traject loopt nog door.

We maken ons hard voor het realiseren van voldoende sociale huurwoningen in nieuwe woonwijken en inbreilocaties. We overwegen een vast percentage (sociale) huurwoningen hiervoor in te stellen.

We hanteren een vuistregel van 25 % sociale huur en een vergelijkbaar deel sociale koop in nieuwbouwplannen.

We maken bestemmingsplannen voor toekomstige woningbouwlocaties.

In 2019 stelde de raad  de kaders voor onderstaande plannen vast.
1. Weeshuisgronden.
2. Bloesemgaerde.

We werken samen om de omzetting van niet vitale recreatieparken naar bijvoorbeeld wonen uitvoerbaar te maken. Dit doen we samen met de parken. En ook in samenwerking met de provincie en de regiogemeenten. We ondersteunen daarin het verzoek van maximaal twee niet vitale parken.

In 2019 heeft de raad ingestemd met transformatie naar wonen bij De Maar te Twisk.

We evalueren het beleid over de huisvesting van arbeidsmigranten. Zo nodig passen we het beleid aan.

In 2019 heeft de raad de kaders voor evaluatie van het beleid vastgesteld.  

Werken

Behoud en verbeteren van werkgelegenheid en bedrijvigheid. Verbeteren afhankelijk van toegekend nieuw beleid.

We actualiseren het economische uitvoeringsprogramma Economische Uitvoeringsagenda Medemblik. Samen met ondernemers voeren we deze uit.

We actualiseerden het programma op basis van de evaluatie, de inbreng van raadsleden en ondernemers.
Deze actualisatie geven wij vorm in het lokaal economisch uitvoeringsprogramma Medemblik (EUM 2020).

We ondersteunen bedrijven bij het zoeken van personeel. Dit doen we met het opzetten en uitvoeren van de projecten Werkbij, Kom Binnen bij de bedrijvendagen en leerwerkplaatsen bij composietbedrijven.

We voerden de projecten Werkbij, Kom Binnen bij de bedrijvendagen en leerwerkplaatsen bij composietbedrijven uit.

We stimuleren nieuwe bedrijven met het regionale Startersloket.

Het startersloket organiseerde trainingen voor startende ondernemers.

We stimuleren de bedrijvigheid met het regionale bedrijvenloket. Het gaat om bedrijven die zich hier vestigen, verhuizen en doorgroeien.

Het regionale bedrijvenloket ondersteunde meerdere ondernemers bij (mogelijke) uitbreiding, verplaatsing en nieuwe vestigingen in onze gemeente.

We ondersteunen duurzame innovaties door de samenwerking te stimuleren tussen bedrijven, overheid en onderwijs.

We ondersteunden de duurzame innovaties via de Greenport en het ontwikkelingsbedrijf Noord Holland Noord.

We voeren het uitvoeringsprogramma van de centrumvisie uit.

De centrumgroep en de centrumcoördinator voerden het uitvoeringsprogramma van de centrumvisie uit.

We voeren het detailhandelsbeleid uit.

Samen met ondernemers voeren we de centrumvisie Medemblik uit.  Met ondernemers onderzoeken wij de mogelijkheden voor ondersteuning bij het winkelcentrum Wervershoof.

We stimuleren initiatieven van ondernemers om werklocaties aantrekkelijker en duurzamer te maken.

Samen met ondernemers vormden we werkgroepen op drie bedrijventerreinen om de terreinen collectief te verduurzamen.

Recreëren

Wij behouden de recreatieve- en toeristische waarde van onze gemeente.

Samen met ondernemers voeren we de strategische visie toeristische marketing Medemblik 2016-2019 uit.

Het toeristisch platform Medemblik en de coördinator toeristische marketing Medemblik voerden het uitvoeringsprogramma toeristische marketing 2019 uit.

We zetten de promotie van Holland Boven Amsterdam in om onze naamsbekendheid te vergroten.

Het jaarplan 2019 is uitgevoerd.

We investeren om Medemblik als aantrekkelijke riviercruise bestemming te positioneren. Dit doen we samen met ondernemers.

In 2019 is gewerkt aan het ontwikkelen van het Uitvoeringsplan Riviercruise Medemblik.

We ondersteunen ondernemers en/of overheden bij projecten aan het IJsselmeer.

Er is gewerkt aan een bestuurlijke samenwerking tussen de gemeenten Hollands Kroon, Medemblik en Enkhuizen om de IJsselmeerkust beter te positioneren als aantrekkelijke kust om te ondernemen, verblijven en te recreëren. Deze samenwerking is meegenomen als kans bij de startbeslissing van de minister van Infrastructuur en Waterstaat van de Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport (MIRT) Verkenning Wieringerhoek.

Samen met het Recreatieschap Westfriesland verbeteren we vaar-, fiets- en wandelroutes en recreatiegebieden.

Het Recreatieschap Westfriesland voert haar natuur- en recreatieplan uit. We verbeterden fiets en wandelroutes. Openingen zijn gepland.
We onderzochten de mogelijkheden voor de noord-zuid- vaarverbinding. We leverden verbeteringen in de vaarroute op zoals de beschoeiingen in de straat Lakenkopersgilde en de brug bij Zwaagdijk.

Veiligheid

We zijn een veilige gemeente.

We voeren het integraal handhavings- en veiligheidsplan uit. Dit betekent:
·We zetten in op de preventie van woninginbraken.
·We werken samen met partners voor het tegengaan van ondermijning.
·Overlastmeldingen en handhavingsverzoeken hebben onze voortdurende aandacht.

Het integraal handhavings- en veiligheidsplan wordt uitgevoerd.

We werken samen met partners voor het tegengaan van ondermijning.

Met politie, Omgevingsdienst, de Belastingdienst, het UWV en brandweer wordt gezamenlijk opgetreden tegen ondermijning op bijvoorbeeld bedrijventerreinen.

Overlastmeldingen en handhavingsverzoeken hebben onze voortdurende aandacht.

Alle meldingen en handhavingsverzoeken die mede via Fixi of Decos binnenkomen worden opgepakt.

Bij herinrichtingen van wegen doen we een verkeersveiligheidscheck.

Wij inventariseren alle ingediende wensen, klachten, verzoeken, etc. Wij controleren of de huidige weg volgens de richtlijnen van Duurzaam veilig is aangelegd. Wij voeren een nulmeting (intensiteiten en snelheden) uit.

We komen met beleid voor routes speciaal voor landbouwverkeer.

Wegens capaciteitsgebrek zijn we hier niet aan toe gekomen.

We inventariseren de gevaarlijke kruispunten in onze gemeenten.

De inventarisatie is afgerond. Het betrof vooral de wegen in beheer bij het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (polder het Grootslag). Wij hebben afgesproken deze, mede in het kader van de wegenoverdracht, gezamenlijk op te pakken. De herinrichting kruising Dirk Bijvoetweg – Zeedijk is  afgerond.

Bereikbaarheid

Wij zijn goed bereikbaar en zetten in op het verbeteren van mobiliteit.

We blijven ons inzetten voor het volledig doortrekken van de Markerwaardweg (N240).

Wegens capaciteitsgebrek zijn we hier niet aan toegekomen.

We bereiden de aanleg van een fietspad voor tussen A.C. De Graafweg en de kern Benningbroek.

Er is aan de hand van een schetsontwerp van het fietspad overleg gevoerd met de eigenaar over de aankoop van gronden voor de aanleg van het fietspad.

We onderzoeken de mogelijkheid voor een fietspad tussen de Hoekweg in de kern Andijk en Sporting Andijk.

We hebben een brug aangelegd om aan te sluiten op een wandelpad op een deel van het traject dat wordt aangelegd door het Recreatieschap.

We zetten in op het verbreden van de A7 vanaf de afslag Hoorn Noord tot Avenhorn.

Rijkswaterstaat heeft besloten om spitsstroken op de A7 aan te leggen.

Thema's

Leefbaarheid

Wij zijn een bereikbare, veilige en gastvrije gemeente.

De insteek bij handhavingsverzoeken is om  vooraf met betrokken partijen in overleg te treden.

Wij gaan bij ieder handhavingsverzoek in gesprek met de indiener en overtreder (mediation).

Participatie

Wij staan in contact met onze inwoners, ondernemers en bezoekers.

Samen met onze inwoners, stellen we een omgevingsvisie op.

De kernvisies vormen mede de basis van de nieuwe omgevingsvisie.

Bij het vernieuwen van beleid streven we naar minder regels.

Waar dit mogelijk en wenselijk is dereguleren we het beleid. Voorbeeld is het nieuwe beleid voor bouwen in de kleine kernen.

We voeren projecten uit in de kernen Nibbixwoud en Zwaagdijk-West die we samen met inwoners uitwerkten.

In overleg met de dorpsraad, aanwonenden en andere belanghebbenden zijn we gezamenlijk tot een ontwerp met betrekking tot de Ganker Nibbixwoud gekomen. In samenwerking met de dorpsraad hebben we ontwerpen opgesteld voor de herinrichting van de Balkweiterhoek in Zwaagdijk.

De klankbordgroep Duurzaam Medemblik denkt mee in het uitvoeren van ons duurzaamheidsbeleid.

De klankbordgroep kwam twee keer bijeen. De eerste bijeenkomst stond in het teken van de regionale energiestrategie. In de tweede bijeenkomst betrokken we de klankbordgroep bij een aantal campagnes. De adviezen van de klankbordgroep verwerkten we in de verdere uitrol van de campagnes.

Bij de voorbereiding en uitvoering van onze plannen betrekken we de kernraden en andere belanghebbenden. De basis hiervan vormt ons Participatiebeleid. En de werkafspraken met de kernraden.

De verplaatsing van de kermis in Wognum is goed verlopen. Dit traject is participatief tot stand gekomen.  
Bij de aanpak voor het groot onderhoud van de dr. De Vriesstraat in Benningbroek betrokken we actief de inwoners.
De herinrichting van de natuurspeeltuin De Wildebras in Zwaagdijk-West is in overleg met de inwoners gerealiseerd.

We helpen ondernemers met individuele vragen in het ondernemersloket Medemblik.

Ondernemers konden in 2019 met hun vragen terecht bij het ondernemersloket. Uitgebreidere vragen bespraken we tijdens het ondernemersspreekuur.

Duurzaamheid

Wij zijn een duurzame organisatie.

We stimuleren duurzame innovaties bij ondernemers. Dat doen we bijvoorbeeld door het organiseren van workshops en het geven van informatie over subsidiemogelijkheden.

We organiseerden bijeenkomsten over duurzaam ondernemen, de circulaire economie en de mogelijkheden collectief energie te besparen en duurzaam energie op te wekken.

We ondersteunen initiatieven van ondernemers om zonnepanelen op en of bij hun bedrijf of op werklocaties te plaatsen.

We ondersteunen meerdere initiatieven van ondernemers om zonnepanelen op en/of bij hun bedrijf of op werklocaties te plaatsen.

We organiseren samen met basisscholen een boomfeestdag.

Boomfeestdag is georganiseerd.

We passen bij 2 terreinen het beheer aan. Dit om de biodiversiteit te vergroten op deze terreinen.

We passen bij twee terreinen het beheer aan. Dit om de biodiversiteit te vergroten op deze terreinen:
Dit jaar is ook op de begraafplaats van Opperdoes een stuk gazon ingezaaid met een bloemenmengsel.
In rayon Medemblik is gestart met een biodiversiteitsproject.

Met één basisschool planten we bloembollen en vaste planten die aantrekkelijk zijn voor insecten, zoals bijen en vlinders.

Bij de basisschool Klaverwoid in Twisk hebben we in samenwerking een tuin aangelegd met een bloemrijk zaadmengsel, bijenhotel en gaan we nog vaste planten en struiken, bollen planten die aantrekkelijk zijn voor bijen en vlinders.

Bij het uitvoeren van werken , zoals bestratingen en of nieuwe beschoeiingen hergebruiken we waar mogelijk bestaande materialen.

Herbruikbare materialen worden bij reconstructies toegepast.

We ontwikkelen een duurzaamheidscheck voor onze wijken.

De vijf pijlers van het programma Duurzaam Medemblik gebruikten we om te komen tot de kaderstellende notitie van Schepenwijk III.  Daarnaast bereidden we een bijeenkomst voor waarbij we de vijf pijlers gebruiken bij de ontwikkeling van het DEK-terrein. Daarbij maken we gebruik van het ambitieweb. Dit is een landelijk beschikbare duurzaamheidschecklist. Deze maakt de verschillende duurzaamheidsambities van een project visueel inzichtelijk.  

In nieuwe wijken plaatsten we een elektrische laadpaal voor auto’s.

In nieuwe wijken plaatsen we elektrische laadpalen. Daarnaast hebben we op verzoek van inwoners 26 laadpalen aangelegd.

Al onze nieuwe wijken ontwikkelen we aardgasloos.

Alle nieuwbouwwoningen worden zonder gasaansluiting gebouwd.

Samen met belangrijke stakeholders onderzoeken we de mogelijkheden om onze bestaande wijken af te sluiten van het aardgas.

We onderzochten de mogelijkheid of bestaande geothermiebronnen ingezet kunnen worden voor het verwarmen van een deel van onze wijken. De eerste resultaten zien er gunstig uit, nader onderzoek is nodig.

We vergroten het bewustzijn voor de gevolgen van de klimaatverandering.

We besteedden bij uitzonderlijke weersomstandigheden (veel neerslag, lange hitte en droogte) aandacht aan de gevolgen van klimaatverandering.
We zetten stappen in het voorbereiden van een communicatiestrategie, al dan niet gezamenlijk op schaal WF7 en/of Noorderkwartier.

Bij vervanging en nieuwe openbare verlichting passen we LED toe.

We hebben ruim 1.900 armaturen vervangen door LED verlichting. Ongeveer 40% van het areaal is in LED uitgevoerd.

We zetten het Duurzaam Bouwloket in om inwoners te voorzien van een duurzame woningadviezen.

De campagnes voor het verduurzamen van woningen organiseren we samen met het Duurzaam Bouwloket (DBL). Onze inwoners kunnen ook met vragen over het verduurzamen van hun woning bij dit loket terecht. In het derde kwartaal organiseerden we samen met het DBL een spreekuur in een aantal dorpskernen. Inwoners konden met specifieke vragen over het verduurzamen van hun woning in het dorpshuis terecht.

We organiseren wijkaanpakken om inwoners bewust te maken van duurzame maatregelen in hun woningen.

Met twee campagnes adviseerden we onze inwoners over het stappenplan voor het verduurzamen van woningen. In het voorjaar was de campagne gericht op inwoners met een woning uit de jaren 80. In het najaar besteden we in de campagne aandacht aan huizenbezitters van woningen uit de jaren 60 en 70.

We overleggen met de woningcorporaties over het verduurzamen van hun woningbezit.

In de prestatieafspraken staat dat bestaande woningen in 2020 gemiddeld voldoen aan energielabel B. Dit is inmiddels gerealiseerd. Daarvoor zijn isolatiemaatregelen uitgevoerd, zonnepanelen aangebracht en warmtepompen geïnstalleerd.

We voeren de klimaatstresstest uit voor onze gemeente.

De stresstest is uitgevoerd. Dat deden we in WF7-verband.

Samen met regiogemeenten stellen we een regionale energiestrategie op.

De Westfriese gemeenten stelden een Westfries Energiekompas op. Het WEK geeft richting aan de stapsgewijze ontwikkeling van het uitvoeringsprogramma voor een energieneutraal Westfriesland 2040. De raad stelde dit eind oktober 2019 vast.

Samenwerking

Wij werken samen met partners om onze gemeenschappelijke doelen te bereiken.

Wij werken samen met ondernemers aan de toeristische marketing van Medemblik en het aantrekkelijker maken van het toeristisch aanbod in de gemeente.

Het toeristisch platform Medemblik en de coördinator toeristische marketing Medemblik voerden het uitvoeringsprogramma toeristische marketing 2019 uit.

We werken samen om bezoekers naar onze regio te trekken.

We werkten regionaal samen aan de uitvoeringsagenda Pact van Westfriesland 7.1 aan de invulling van het onderdeel Vrije Tijd.

We werken samen met het Ontwikkelingsbedrijf om het lokale en regionale vestigingsklimaat en ondernemersklimaat te verbeteren.

Het ontwikkelingsbedrijf Noord Holland Noord voerde haar jaarplan 2019 uit ter versterking van het lokale en regionale ondernemers- en vestigingsklimaat.

Met de regiogemeenten bereiden we een nieuwe dienstverleningsovereenkomst voor met HVC. In ditzelfde traject komen we ook met een grondstoffenplan.

Er is eind 2019 een nieuwe dienstverleningsovereenkomst (DVO) met HVC afgesloten. Door het afsluiten van de nieuwe DVO rekende HVC ook over 2019 het nieuwe tarief. Hierdoor kunnen we de inwoners een eenmalige korting geven op de afvalstoffenheffing 2020.

Het DVO-traject heeft langer geduurd dan we eerder hadden ingeschat. De planning van het grondstoffenplan (Recycleplan) is daardoor opgeschoven. Het recycleplan wordt later participatief vastgesteld.

We onderzoeken samen met de regiogemeenten een geschikte samenwerkingsvorm voor het CAW.

Er loopt een onderzoek naar de samenwerkingsvorm CAW. Belangrijke punten in dit onderzoek zijn het onderzoek naar de voormalige stortplaats Westwoud, de HVC-aandelen en invulling secretariaat.

Samenwerking maakt ons sterker.

We voeren het lokale economische programma voor en met ondernemers uit.

We evalueerden dit programma. Voor de actualisatie van dit programma organiseerden wij een themabijeenkomst voor de raad.

Samen met het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord zetten we in  op de groei van bedrijvigheid en versterken van het ondernemers- en vestigingsklimaat.

Het ontwikkelingsbedrijf Noord Holland Noord voerde haar jaarplan 2019 uit ter versterking van het ondernemers- en vestigingsklimaat.

Samen met de marketing organisatie Holland boven Amsterdam verleiden we toeristen om naar onze gemeente en regio te komen.

Het jaarplan 2019 is uitgevoerd.

We werken samen met verschillende partners voor een veilige leefomgeving. Daarbij kunt u denken aan de politie, het openbaar ministerie, de Veiligheidsregio, de Belastingdienst, de arbeidsinspectie en het Regionaal informatie en expertise centrum (RIEC).

Integraal worden casussen besproken en aangepakt.

In het project Gezamenlijke Regie op Infrastructurele Projecten (GRIP) werken we samen met maatschappelijke partners aan een strategische, meerjaren en operationele planning. Met als doel de maatschappelijke kosten te beperken bij de realisatie van een leefbare en duurzame gemeente.

Door de wisseling van interne projectleider, het omwisselen van extern GIS-systeem naar intern GIS-systeem en een pas op de plaats om voorrang aan het IBOR-project te geven, zijn we met de planning uit de pas gaan lopen.
Met bijsturen door nieuwe interne projectleider of aan te trekken beleidsmedewerker en implementatie van het nieuwe programma kunnen we dit jaar het project weer in lijn krijgen.
Door onze samenwerking in het Pact en de GR'en staan we sterker als regio Westfriesland.

Deze pagina is gebouwd op 06/30/2020 16:40:52 met de export van 06/30/2020 16:38:05