Jaarstukken 2019

Programma 1 Dienstverlening en organisatie

Wat wilden we bereiken? Wat deden we daarvoor?

Hieronder geven we inzicht in de doelen die we wilden halen. Per doel geven we aan wat we daarvoor deden in 2019. Dit doen we ook voor onze belangrijke thema’s leefbaarheid, participatie, duurzaamheid en samenwerking.

Wat wilden we bereiken?

Wat waren onze plannen?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Dienstverlening

Wij hebben een sterke relatie met inwoners gericht op interactie en samenwerking.

Vragen over onze digitale dienstverlening blijven we adequaat beantwoorden.

Er wordt steeds meer gebruik gemaakt van onze digitale dienstverlening. Vragen of opmerkingen hierover hebben we continu in beeld, waardoor we hierop snel reageren.
Veranderingen op basis van feedback koppelen we terug via onze website.

We maken gebruik van nieuwe communicatietechnieken.

We gebruiken de communicatiekanalen waarvan onze inwoners verwachten dat we ze gebruiken.
De communicatiekanalen WhatsApp en Chat voegden we toe.

We onderzoeken wat de behoefte van dienstverlening is van inwoners. En passen de dienstverlening daarop aan. We gebruiken nieuwe methoden om het effect van ons beleid te meten.

De waardering van onze digitale dienstverlening, WhatsApp, chat, meldingen openbare ruimte via Fixi vragen we continu uit. Daarnaast hielden we een onderzoek waardering telefonische dienstverlening 1e en 2e lijn.
De uitkomsten van deze onderzoeken zetten we om naar verbeteracties. Op het gebied van beleid hebben we gezamenlijk met het DataLab Westfriesland een startfoto met feiten en cijfers rond het thema armoede in de gemeente Medemblik uitgewerkt.

Organisatie

Een organisatie die in haar kracht staat en van daaruit aansluit op de ontwikkelingen in de veranderende samenleving.

Wij gaan gebruik maken van enkele regionale voorzieningen zoals e-depot, scanstraat en e-facturering.

E-facturering voerden we in. Werkzaamheden ter voorbereiding van de invoering van het E-depot en de Scanstraat startten we op.

Wij zetten de volgende stap richting de nieuwe digitale werkplek (samen met DeSom en de West-Friese regio) en een infrastructuur die is voorbereid op het gebruik van cloudapplicaties.

Het proces naar nieuwe digitale werkplekken bestaat uit 3 fases. Eind 2019 is fase 2 in uitvoering. DeSom is in voorbereiding op een nieuwe infrastructuur gebaseerd op het gebruik van cloudapplicaties.

We werken steeds meer samen met een gebiedsgerichte blik.

We hebben meerdere kernvisies opgesteld samen met kernraden. Er is een integrale aanpak kernagenda's samen met kernraden. De samenwerking/afstemming tussen afdelingen verbeterden we. De integrale inventarisatie accommodaties en vastgoed startten we op.

We bereiden ons voor op de komst van de nieuwe omgevingswet.

We hebben een programmamanager aangesteld. Het programma is opgezet en lopend. Inventarisatie en uitvoering van noodzakelijke veranderingen op afdelings- en groepsniveau loopt.

We optimaliseren onze digitale dienstverlening.

Op basis van de ontvangen klantfeedback, passen we onze dienstverlening voortdurend aan.
Dat wat we aanpassen communiceren we periodiek via onze website.

We werken aan een flexibele en toekomstgerichte organisatie door verdergaande automatisering en het investeren in vaardigheden voor de toekomst, b.v. het werken met/in participatieve processen.

Het verder automatiseren van processen en het ontwikkelen van bijbehorende vaardigheden is een continu proces en is nooit af. De mogelijkheden hiertoe zijn legio mits zij passen bij het applicatielandschap en de volwassenheid van de organisatie. Dit is elke keer de afweging die we maakten.

We versterken onze basis verder.

We stelden de richting voor de organisatie vast.
Het management maakte eenduidige afspraken over de stijl van leidinggeven.
Een nieuwe vergader- en beslisstructuur regelden we in.
We rondden de heroriëntaties op P&O, Informatie Management, Financiën en Samenlevingszaken af en startten de implementaties.
We regelden BHV-organisatie in.

Wij zijn een organisatie die continu verbetert, verspillingen wegneemt, verantwoordelijkheid neemt en samenwerkt.

Naast incidenteel aandacht voor informatieveiligheid vullen we ook structureel rollen in, zodat we informatieveiligheid borgen in de organisatie.

We stelden in KOM verband een informatieveiligheidsfunctionaris aan. Diverse rollen zijn ingevuld.

Wij vergroten bij medewerkers de bewustwording op het gebied van informatiebeveiliging  en maken een volgende stap op het gebied van informatiebeveiligingsbeleid.

We boden voor de bewustwording van informatiebeveiliging en privacy organisatiebreed een digitale training aan. Ruim 90% van de medewerkers volgden deze training. Het fysieke beveiligingsbeleid is op specifieke onderdelen uitgevoerd. Het strategisch informatiebeveiligingsbeleid stelden we op en moet nog worden vastgesteld.

We verbeteren het programmatisch en projectmatig werken. Bijvoorbeeld bij onderwerpen die meerdere beleidsterreinen omvatten.

We verbeterden het integraal, programmatisch en projectmatig werken. De onderdelen zijn nog niet op het niveau waar we dit zouden willen hebben en nog onvoldoende geborgd.

We zijn voortdurend alert op verbetermogelijkheden en voeren deze door.

Onderzoeken naar basisregistraties en contractmanagement zijn uitgevoerd. Ook is een eerste onderzoek huisvesting gemeentehuis uitgevoerd.
Doorontwikkeling P&C-cyclus vindt plaats.

Huishoudboekje

Wij zijn een financieel sterke, gezonde en betaalbare gemeente.

Ons weerstandsvermogen ligt minimaal tussen de 1,0 en 1,4.

Ons weerstandsvermogen was 1,2.

De leges zijn kostendekkend. We kijken naar mogelijkheden om de kosten te verlagen.

Niet alle leges zijn beïnvloedbaar omdat we ook met rijksleges te maken hebben. Voor zover de tarieven beïnvloedbaar zijn wordt kostendekkend gewerkt, met gemotiveerde afwijkingen. Er waren geen mogelijkheden om de kosten te verlagen.

De belastingopbrengsten stijgen in principe alleen met inflatiecorrectie.

De belastingopbrengsten stegen alleen met de inflatiecorrectie.

Thema's

Leefbaarheid

Wij zijn een bereikbare, veilige en gastvrije gemeente.

We faciliteren initiatieven van inwoners. We verwijzen u verder naar programma 2 en 3.

We faciliteerden onder andere de aanleg van een natuurspeelplaats in Hauwert en droegen bij aan de totstandkoming van een natuurspeeltuin bij speeltuinvereniging Neshof in Onderdijk.  

Participatie

Wij staan in contact met onze inwoners.

Samen met de raad komen we met een voorstel voor ons participatiebeleid.

Het participatiebeleid (in de vorm van een stappenplan) wordt in de raadsvergadering van 19 maart 2020 behandeld. Het stappenplan is een eerste aanzet voor een aanpak en spelregels over participatietrajecten in de gemeente Medemblik. Het stappenplan kwam tot stand met input en ervaringen van de raadswerkgroep.

We gaan verschillende vormen van participatie toepassen. Een voorbeeld hiervan is digitale participatie. Hiermee bereiken we ook jongeren en jongvolwassenen.

Voor het opstellen van de kernvisies Wognum en Wervershoof gebruikten we als pilot het burgerparticipatieplatform Samen Medemblik. De inrichting van de webpagina maakt hier deel van uit en is gerealiseerd.

Duurzaamheid

Wij zijn een duurzame organisatie.

We stellen een routekaart op voor het verder verduurzamen van ons vastgoed.

Deze doelstelling stelden we in de Herfstnota 2019 bij. Daarmee kwam deze te vervallen.

We voeren maatregelen in om onze bedrijfsvoering verder te verduurzamen. Dit leidt tot een lager energieverbruik en tot een lagere CO2-uitstoot.

De rekenkamercommissie (RKC) voerde onderzoek uit naar het verduurzamen van onze bedrijfsvoering. De hoofdconclusie van de RKC luidde: 'De gemeente heeft in de afgelopen periode op veel thema’s van eigen
bedrijfsvoering stappen gezet en het goede voorbeeld gegeven. Door het beleid verder aan te
scherpen, de zichtbaarheid te vergroten en te blijven leren zijn verbeteringen mogelijk.'. De aanbevelingen van de RKC voerden we stap voor stap uit. Concrete maatregelen waren:
•   we schaften vier nieuwe elektrische bedrijfsauto's aan, ter vervanging van auto's die op fossiele brandstof reden;
•   voor het opladen van deze auto’s plaatsen we elektrische laadpalen. Ook bezoekers en inwoners kunnen hun elektrische auto hier opladen;
•   in de kantoor- en vergaderruimtes van ons gemeentehuis plaatsten we lichtsensoren. Hierdoor gaat verlichting automatisch uit wanneer de ruimte niet wordt gebruikt;
•   de organisatie scheidt haar afvalstromen en levert die gescheiden aan ter verwerking.

Samenwerking

Wij werken samen met partners om onze gemeenschappelijke doelen te bereiken.

Samen met de Westfriese gemeenten harmoniseren we het informatielandschap. Dit leidt tot een aantal concrete projecten.

In 2019 vond een herijking plaats van het programma harmonisatie informatielandschap. We spraken af dat we blijven samenwerken, maar wel meer gericht op waar behoefte aan is. In 2019 rondden we diverse projecten succesvol af, zoals aansluiting Scanstraat en E-facturatie.

Met de Westfriese gemeenten continueren we onze samenwerking, vanuit het motto ‘we pakken door’. We werken dit uit in het Pact 2.0.

Na het vaststellen van de intentieverklaring Pact van Westfriesland 2.0 eind 2018, stond heel 2019 in het teken van de verdere uitwerking hiervan. Samen met de zes overige Westfriese gemeenten.
De naam is veranderd in ‘Pact van Westfriesland 7.1’. Achterliggende gedachte hierbij is: 7 gemeenten, 1 stem.
In juni stelde de raad de ‘maatschappelijke opgaven en ambities’ vast. Niet alleen Medemblik, maar de hele regio! Daarna startten we met het opstellen van een uitvoeringsprogramma.
Hier zijn alle zeven gemeenten (raden, colleges, ambtelijke organisatie, VVRE en Madivosa) bij betrokken, maar we hebben ook externe partners gevraagd aan te haken. Denk hierbij aan vertegenwoordigers vanuit de zorg, wonen en onderwijs. De eerste grove schets van het Uitvoeringsprogramma bespraken we in november tijdens de regionale raadsledenbijeenkomst.

Wij hebben grip op samenwerkingsverbanden.

In Noord-Holland Noord werken gemeenten en GR’en samen om de informatievoorziening door GR’en te verbeteren.

In 2018 is op Noord-Holland Noord-niveau gestart met de ‘Regietafel’. Hierin zitten vertegenwoordigers van colleges, griffiers en gemeenschappelijke regelingen. Zij zorgden voor de uitvoering van het raadsbesluit ‘Informatievoorziening gemeenschappelijke regelingen’, de communicatie en de verdere werkafspraken die hiervoor nodig zijn. In 2019 lag de focus op het stroomlijnen en vereenvoudigen van de P&C cyclus, het zorgen voor heldere afspraken over de indexatiecijfers en het komen tot een gemeenschappelijke referentiekader voor de besturing van gemeenschappelijke regelingen. Hiervoor leverde de Regietafel enkele producten op waar wij (regionaal) nu mee werken.

De rollen tussen raad, college en gemeenschappelijke regelingen maken we helder. We maken duidelijk welke informatie daarbij past.

Ook hiervoor is de Regietafel aan zet. Daarnaast ging in september 2019 de raad akkoord met de notitie ‘uitwerking notitie toezicht houden op verbonden partijen (inrichten governance)’. Hierin is opgenomen in welk risicoprofiel een bepaalde gemeenschappelijke regeling valt en welke informatie daar bij past.

Gemeenschappelijke regelingen bieden voor 1 januari 2019 een Kaderbrief aan met beleidsinhoudelijke en financiële kaders voor de begroting 2020.

Alle gemeenschappelijke regelingen boden een kadernota aan.

Deze pagina is gebouwd op 06/30/2020 16:40:52 met de export van 06/30/2020 16:38:05